ادمین

[de] طریقه اخذ ویزای کاری، دانشجویی و پزشکی برای کشور آلمان

[de] همواره گرÙتن ویزا برای پیدا کردن کار Ùˆ یا  تحصیل در یک کشور اروپایی بسیار مشکل بوده Ùˆ بدون داشتن آگاهی لازم Ùˆ کاÙی