آموزش کلاسه های رانندگی در آلمان
ادمین

[de] چند نوع گواهینامه در آلمان داریم؟

[de] در آلمان 14 کلاسه مختل٠رانندگی داریم که در ادامه همه آنها را توضیح خواهیم داد. PKW-KLASSE B : از سن 17 سالگی اجازه